Nordisk Samorganisation för Ungdomsarbete (NSU), grundad år 1946, är en paraplyorganisation för ungdomsorganisationer i Norden. NSU:s syfte är att stärka samarbetet mellan ungdomsorganisationer i Norden och att öka ungdomarnas intresse och medvetenhet om de nordiska länderna, nordiska värderingar, språkgemenskapen och det nordiska samarbetet. Detta syfte realiserar NSU genom att utföra nordiska aktiviteter som ungdomsutbyten, kurser, seminarier och konferenser. Aktiviteterna organiseras i tur och ordning av medlemsorganisationerna med stöd av NSU:s sekretariat.

NSU är partipolitiskt oberoende, men arbetar politiskt genom att påverka beslutsfattare i frågor som rör ungdom, samhälle och frivillighet i Norden. Av speciellt intresse är den viktiga roll som frivilligsektorn spelar i Norden. NSU deltar i Ungdomsrådets Nordiska Råds (UNR) årliga session som observatör. Här har NSU bra möjlighet att samarbeta med nordiska ungdomspolitiker och på den vägen sätta viktiga och relevanta ämnen på den politiska agendan. På UNR:s sessioner kan NSU bidra med resolutionsförslag och politiska uttalanden, och samtidigt få inspiration till kommande egna aktiviteter.

Utbyte av god praxis

NSU är ett forum för utbyte av god praxis bland medlemsorganisationerna. Dessa är mycket olika, men den gemensamma nämnaren är ungdom och frivillighet, och det ger en bra grund för utbyte av god praxis och lärande från varandras framgångar. Utbytet av god praxis sker i styrelsen, mellan de enskilda medlemsorganisationerna och via de nordiska evenemang som NSU genomför varje år.

Inlärning och kompetenser

NSU:s verksamhet fokuserar på inlärning och utveckling av kompetenser. Våra aktiviteter låter skapa nordiska erfarenheter, nätverk och vänskap mellan nordiska ungdomar. Men verksamheten syftar man också att stärka ungdomars sociala, organisatoriska och interkulturella kompetenser i ett nordiskt sammanhang. På så sätt bidrar NSU:s arbete till att låta unga påverka sina egna liv, sina organisationer och sina samhällen.

Kvalitet

NSU arbetar ständigt för att försäkra att våra aktiviteter är relevanta, meningsfulla och attraktiva för ungdomar. Det gör NSU genom att låta ungdomar själva leda planeringen och organiseringen av evenemang, eftersom vi anser att det är unga som bäst känner ungdomars önskemål, behov och intressen. NSU lägger stor vikt vid att utvärdera aktiviteterna, så att erfarenheterna vidarebefordras från en aktivitet till den nästa.

Ledning

Nordisk Samorganisation för Ungdomsarbete (NSU) fungerar enligt demokratiska principer och dess ledande organ är Föreningsmötet och Styrelsen. Om du har förslag eller kommentarer angående NSU:s verksam, vänligen kontakta NSU:s ordförande eller sekretariat.

Finn stadgar, handbok och annat NSU material under rubriken Material.

Om NSU

Vision och Mission

Vision

NSU:s vision är, att vara plattform för Nordens mångfaldiga frivilliga ungdomsarbete, där kompetensutveckling, inspiration och inblick i aktuella ämnen skapas i en innovativ och stark nordisk gemenskap.

Mission

NSU:s mission är, att:
  • Samarbeta och dela god praxis för att bidra till utvecklingen  av medlemsorganisationerna och samarbetspartnerna.
  • Arbeta med hög grad av aktivering och involvering av unga
  • Ge unga kompetenser och verktyg att utveckla sig själv och samhället.
  • Behandla frågor som berör barn, unga och frivilliga i Norden.
  • Skapa sammanhållning och kvalitetsutveckling mellan aktiviteter
  • Förstärka ungas nordiska identitet och gemenskap.

Föreningsmöte och styrelse

Föreningsmötet

Föreningsmötet är NSU:s högst beslutande organ och det hålls vart år under en dag i januari-april. Alla NSU:s medlemsorganisationer har rösträtt på föreningsmötet.
 
Föreningsmötet både granskar det gångna årets verksamhet och ekonomi, och beslutar om dessa inför det kommande året.  Föreningsmötet behandlar även det kommande årets arbetsprogram. Ifall stadgeändringar krävs beslutar man om detta på föreningsmötet. 

Styrelse

NSU:s styrelse består av ordförande, vice-ordförande och tre styrelsemedlemmar, samt suppleanter.
Ordförande:
Rene Mejer Lauritsen (4H Danmark)
Vice-ordförande:
Sven Wamser (SdU)
Styrelsemedlemmar:
Johanna Österholm (Fs4H)
Brandar Heðinsson (FUR)
Hlynur Snær Vilhjálmsson (UMFÍ)
Suppleanter:
Första suppleant: Lars Salik H. Kielsen (SORLAK)

Nordisk Samorganisation för  Ungdomsarbete

info@nsunet.org

+358 407031948

Stusnäsvägen 102 c, 25870 Dragsfjärd, Finland